Kotipirtti on asukkaita varten.  Henkilökunta, läheiset, vapaaehtoiset ja hallitus ovat asukkaita varten.  Se on kaiken toiminnan lähtökohta. Kotipirtti olemme me.

Toimintakertomus 2020

1. JOHDANTO

Kotipirtti ry on yleishyödyllinen yhteisö, joka on perustettu vuonna 1998. Yhdistys on voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka tarkoituksena on

 • toimia solidaarisen lähimmäisvastuun herättämiseksi ja sosiaalisten olojen kehittämiseksi toiminta-alueellaan
 • edistää ja ylläpitää toiminta-alueellaan asuvien yksinäisten tai avun tarpeessa olevien vanhusten ja vammaisten terveydellistä ja sosiaalista hyvinvointia, sekä tukea heidän kotona asumistaan

Kotipirtti ry tuottaa asumispalveluja ja päiväkeskustoimintaa omistamassaan Kotipirtin palvelutalossa sekä kotona asumista tukevia palveluja Asunto Oy Tampereen Omapirtissä. Palvelutalo sijaitsee Tohlopin kaupunginosassa, osoitteessa Käräjätörmä 12. Asunnot ovat vuokra-asuntoja.

Kotipirtti toimii alueensa voimavarakeskuksena. Se on yhteisö, jossa asukkaat, henkilökunta ja ympäristön asiakkaat elävät yhteistä arkea iloineen ja suruineen. Kotipirtin palveluarvoissa huomioidaan asukkaan yksilöllisyys kunnioittamalla hänen itsemääräämisoikeuttaan.

 

2. JOHTAMINEN

Yhdistyksen ylintä päätäntävaltaa käyttää yhdistyksen jäsenistö ja toimeenpanovaltaa hallitus, jonka vuonna 2020 muodostivat puheenjohtaja Arja Ojala, varapuheenjohtaja Päivi Karjalainen, Tapani Lahtiperä, Riitta Ollila, Tuula Pihlajamaa, Anni Pälä, Jari Pirhonen, Antti Rantamäki ja Marja-Liisa Saari. Hallituksen ulkopuolelta sihteerinä ja asioiden esittelijänä on toiminut toiminnanjohtaja. Hallitus on delegoinut toiminnanjohtajalle palvelutalon taloudelliset ja toiminnalliset tehtävät.

Toiminnanjohtaja Kaija Kallinen jäi pois tehtävästään 29.2.2020. Uusi toiminnanjohtaja Mari Anttila aloitti Kotipirtin palveluksessa 13.1.2020 perehdytysjaksolla, jonka jälkeen 1.3.2020 hän on vastannut Kotipirtin operatiivisesta johtamisesta.         

Vuoden aikana kokoonnuttiin seuraavasti:

Sääntömääräinen yhdistyksen kevätkokous pidettiin 3.9.2020. Alkuperäisten suunnitelmien mukaan yhdistyksen kevätkokous oli tarkoitus pitää maaliskuussa 2020, mutta poikkeuksellisen koronatilanteen vuoksi yhdistyksen kevätkokous päätettiin siirtää syksyllä pidettäväksi. Kokouksessa hyväksyttiin sääntöjen mukaisesti tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2019.

Syyskokous pidettiin 24.11.2020. Kokouksessa valittiin seuraavaksi vuoden 2021 toimintavuodeksi puheenjohtajaksi Arja Ojala ja hallitukseen Päivi Karjalainen, Riitta Ollila, Tapani Lahtiperä, Tuula Pihlajamaa, Ilkka Porttikivi, Eeva Päivärinta, Antti Rantamäki ja Marja-Liisa Saari. Lisäksi vahvistettiin sääntöjen mukaisesti toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021.

 • Kotipirtin hallitus kokoontui vuoden 2020 aikana yhteensä seitsemän kertaa, joista yksi kokous pidettiin sähköpostikokouksena.
 • Johtoryhmä kokoontui kaiken kaikkiaan 12 kertaa. Kesä pidettiin kokouksista taukoa.
 • Henkilöstökokouksia pidettiin säännöllisesti vuoden aikana kaikkiaan yhteensä seitsemän kertaa.
 • Työsuojelu kokouksia pidettiin keväällä ja syksyllä, yhteensä kaksi kertaa.
 • Yksikkökokouksia pidettiin Onnelassa vuoden aikana yhteensä 15 kertaa sekä sen lisäksi kaksi kehittämisiltapäivää. Tyynelässä yksikkökokouksia oli vuoden aikana yhteensä 13.

Kotipirtti ry kumppanuusjäsenyydet

Yhdistys on jäsenenä Vanhus– ja lähimmäispalvelun liitto ry:ssä, Vanhustyön keskusliitossa, Sosiaalialan työnantaja- ja toimialaliitossa, Tesoma-seurassa ja ARVA-arvokas vanhuus ry:ssä. Lisäksi Kotipirtti ry on Suomalaisen Työn Liiton jäsen ja voi käyttää yhteiskunnallisen yrityksen merkkiä.

Kotipirtti ry jäsentoiminta

Kotipirtti ry:n jäsenille lähetettiin vuoden aikana kaksi Kotipirtin Yhressä nääs-lehteä ja kevät- sekä syyskokouskutsu. Jäsenmaksu oli 10,00 €/henkilö. Yhdistyksessä oli kaikkiaan vuoden lopulla yhteensä 95 jäsentä, edellisvuoden jäsenmäärän ollessa 92 jäsentä.

3. TALOUS

Toimintavuonna palvelutalon talous perustui Tampereen kaupungin kanssa solmittuun asumispalveluiden ja päivätoiminnan hankintasopimukseen, joka kattoi pääosin vuoden aikana kertyneet henkilöstökulut. Muut kulut ja hankinnat sekä kiinteistöhuollot ja korjaukset katettiin asukkailta perittävillä vuokrilla. Vuokra nousi 0,30 €/m² sekä palvelusetelihinnat asumispalveluissa yhden euron. Muut maksut pysyivät ennallaan. Kotipirtin palvelutalon liikevaihto vuonna 2019 oli 3,12 miljoonaa euroa ja vuonna 2020 liikevaihto oli 3,08 miljoonaa euroa.

Rappusiivous Asunto Oy Tampereen Omapirttiin

Kotipirtti ry tuotti Asunto Oy Tampereen Omapirtille porras- ja rappusiivouksen sopimuksen mukaan. Sopimus on toistaiseksi voimassaoleva sopimus.

Osakehuoneistot Asunto Oy Tampereen Omapirtissä

Kotipirtti ry omisti Omapirtistä yhteensä 12 asuntoa. Marraskuussa 2020 myytiin Omapirtistä yksiö hallituksen päätöksellä kattamaan palvelutalon hissiremontin kustannuksia. Vuoden 2020 lopulla Omapirtistä oli Kotipirtin omistuksessa 11 asuntoa. Omapirtin asukkaat voivat ostaa palvelutalosta lisäpalveluja tarpeensa mukaan. Palveluiden käyttö oikeuttaa kotitalousvähennyksen saamiseen. Sairaanhoitoa sekä ateriapalvelua asukkaat käyttivät vaihtelevasti.

Tilintarkastus

 Varsinaisena tilintarkastajana on toiminut HT- tilintarkastaja Markku Laakso ja varatilintarkastajana HT- tilintarkastaja Pentti Haapanen. He jatkavat tehtävissään vuoden 2021.

Talouden luvut löytyvät tilinpäätöksestä.

 

4. HENKILÖSTÖ

Kotipirtillä oli kaikkiaan vuoden 2020 lopussa vakituista henkilökuntaa yhteensä 44 työntekijää sekä 6 määräaikaisessa työsuhteessa olevaa työntekijää.

 Työn voimavaroja

Kotipirtin henkilöstö on moniammatillista. Henkilöstön rekrytoinnissa huomioidaan hakijan koulutus ja muu osaaminen. Kohtaaminen ja läsnäolo korostuvat hoitotyön osaamisen lisäksi päivittäisissä tehtävissä.

Kotipirtissä viljellään kiireettömyyttä ja kulttuuria monipuolisesti. Työntekijöillä on mahdollisuus hyödyntää omassa työssään erityisosaamistaan. He järjestivät asukkaille ja asiakkaille mm. erilaisia kulttuurillisia, virikkeellisiä ja kuntouttavia tapahtumia suunnitelmallisesti päivittäin.

Työ on pääsääntöisesti 3-vuorotyötä. Autonominen työvuorosuunnittelu mahdollisti ja joustavoitti perushoitotehtävien lisäksi koulutuksiin osallistumisen ja asukkaille suunnattujen tapahtumien järjestämisen.

Henkilöstökokouksissa henkilökuntaa kannustettiin käyttämään puheenvuoroja, koska siten voi vaikuttaa asioihin ja tulla kuulluksi. Kokouksien materiaalit löytyvät koneelta yhteisistä kansioista ja ovat kaikkien luettavissa vielä myöhemminkin.

Työterveyspalvelut

Kotipirtti ry:n henkilökunnan työterveyshuoltopalvelut tuottaa Mehiläinen Oy. Työterveyshuollon toimintasuunnitelmaa päivitettiin 16.12.2020 ja vuoden aikana työterveyshuollon palveluihin lisättiin koronatestaukset sekä koronavasta-ainetestit. Lisäksi sovittiin huumausainetestaukset otettavaksi työhöntulotarkastusten yhteydessä 1.1.2021 alkaen. Työterveyspalveluiden käyttö lisääntyi merkittävästi vuoden 2020 aikana koronapandemian vuoksi ja sairauspoissaoloja kertyi kaikkiaan vuoden aikana yhteensä 2067 päivää, joka tekee työntekijää kohden 40,5 päivää.

Työhyvinvointi

Kotipirtissä on käytössään henkilöstön palkitsemisjärjestelmä. Työntekijöillä oli mahdollisuus osallistua TYKY- toimintaan hankkimalla mm. edullisesti kulttuuriseteleitä, käyttää maksutta talon kuntohuonetta sekä KIKY- aikaa liikuntaan. TYKY-vastaavat järjestivät henkilöstölle monipuolista kuntoa kohottavaa ja kulttuurillista toimintaa. Henkilöstöä koulutettiin koulutussuunnitelman mukaisesti.

Syksyllä 2020 Tyynelän yksikössä alkoi työnohjaus, joka jatkuu vielä kevään 2021. Työnohjausta saatiin seurakunnan yhteiskunnallisen työn pastorilta, jolla on työnohjaajan koulutus.

Konsultointiyritys Empiros oy toteutti henkilökunnalle laajan henkilöstötyytyväisyyskyselyn elokuussa 2020. Kyselyyn vastasi 63,3 prosenttia henkilökunnasta.

Hyviksi koettuja asioita olivat työntekijöiden mielestä:

-henkilöstö voi vaikuttaa omaan työhönsä ja työaikoihinsa,

-asiakaslähtöinen ja yksilöllinen palvelu,

-Kotipirtin kodinomaisuus,

-Kotipirtti tarjoaa mahdollisuuksia kouluttautua ja kehittyä ammatissa ja työssä,

-työtoverit ovat ystävällisiä ja huomaavaisia,

-johtaminen on avointa ja esimiehiä on helppo lähestyä.

Kehittämistä puolestaan toivottiin mm. seuraaviin asioihin:

-työn organisoinnin parantaminen eri ammattiryhmien välillä,

-kodinhoidolliset työt muille ammattiryhmille kuin hoitajille,

-osastojen välisen yhteistyön lisääminen ja työtapojen yhtenäistäminen.

Kyselyn mukaan Kotipirtti nähtiin uudistuneena, selkeänä kokonaisuutena, joka palvelee asuinalueen vanhusväestöä uusissa rakennuksissa. Kotipirtin koetaan olevan työnantajana raikas, luotettava ja turvallinen.

Hallituksen ja henkilöstön yhteinen pikkujoulu päätettiin pandemian vuoksi jättää pitämättä vuonna 2020.

 

5. PALVELUT

Kotipirtin toiminnan tavoitteena on kotona asumisen tukeminen ja ikääntyvien elämänlaadun parantaminen monipuolisen kulttuuritarjonnan ja kuntouttavan työotteen keinoin. Jokaisella asukkaalla on nimetty omahoitaja sekä varalle toinen omahoitaja. Omahoitaja huolehtii asukkaan tarpeista, täyttää asukkaan elämänpuu kartan, johon kirjataan asukkaalle merkitykselliset asiat, jotka tuottavat mielihyvää hänen elämäänsä, ja pitää yhteyttä hänen omaisiinsa. Palvelutalon kerrosten hoitajat jaettiin syyskuussa kahteen eri tiimiin töiden selkeyttämiseksi.

Kotipirtti tuotti tehostettua palveluasumista, palveluasumista ja päiväkeskustoimintaa yksiköissään. Asumispalveluiden sopimukset päättyvät 31.12.2021 ja niitä voidaan jatkaa optiovuosina.

Lyhytaikaispaikkoihin haettiin kilpailutuksessa lupa neljälle asiakkaalle, mutta koronan vuoksi niihin ei ollut kysyntää vuoden 2020 aikana. Paimion kunnan kanssa solmittiin sopimus lyhytaikaispaikoista ja sitä kautta oli yksi asiakas reilun viikon intervallijaksolla.

Päivätoimintaa tuotettiin kotona asuville asiakkaille arkipäivisin. Palvelut tuotettiin Tampereen kaupungin hankintasopimuksella sekä palvelusetelillä. Lisäpalveluita tarjottiin omaishoidon 6-tunnin palvelusetelillä ryhmäkotiin ja päivätoimintaan. Päivätoiminta suljettiin maaliskuussa palvelutalojen mennessä sulkuun ja päivätoiminta oli suljettuna 10.8.2020 saakka. Päivätoiminnan avautuessa toiminta aloitettiin neljänä päivänä viikossa ja perjantaipäivät otettiin käyttöön 27.11. asiakasmäärien niin vaatiessa.

Asumispalveluiden piiriin voitaisiin ottaa itse maksavia asiakkaita ja Sastamalan kunnasta asiakkaita palvelusetelillä; mutta kysyntää ei ollut.

Asukkaille tehtiin hoito- ja palvelusuunnitelma, heidän hoitonsa vaativuutta ja toimintakykyä mitattiin RAI- mittarilla ja ravitsemuksen tilaa MNA- mittarilla. Tampereen kaupungin ja Kotipirtin välillä RAI- mittaria ei käytetä asukasmaksujen perusteena, vaan ainoastaan hoidon työvälineenä.

Asumispalveluiden täyttöasteet

Asumispalveluita tuotettiin Tampereen kaupungin ostopalvelulla ja palvelusetelillä kaikkiaan 74 eri henkilölle (vuonna 2019 80 eri henkilölle). Vuonna 2019 asukkaiden keski-ikä koko talossa oli 82,6 vuotta ja vuonna 2020 keski-ikä oli Onnelassa 79,9 vuotta ja Tyynelässä 83,7 vuotta.

Asumispalveluiden toteuma 31.12.2019 31.12.2020
Palveluasuminen palveluseteli 2932 vrk 1745 vrk
Palveluasuminen ostopalvelu 3392vrk 4400 vrk
Tehostettu palveluseteli 3002 vrk 3012 vrk
Tehostettu ostopalvelu 10183 vrk 12355vrk
Lyhytaikaishoito 222 vrk 8 vrk

Hoitovuorokausia oli kaiken kaikkiaan vuonna 2020 yhteensä 21 520.

Aluehallintoviranomaiselta haettiin lupamuutos kuuteen tehostettuun palveluasumiseen asukkaiden toimintakyvyn heikentymisen myötä. Onnelassa oli syyskuusta lähtien 14 palveluasujaa ja 26 tehostettua palveluasujaa aiemmista vuosista poiketen, jolloin asukkaita oli molemmissa palvelutuotteissa 20 ja 20.

Ateriapalvelut

Kotipirtin ateriapalvelut tuotti Compass Group Oy, jolle keittiötilat on vuokrattu. Se valmisti aterioita Kotipirtin asukkaille, päivätoiminnan asiakkaille ja Omapirtiltä taloon tuleville asiakkaille, sekä harjoitti tiloissa kahvilatoimintaa. Asukkaat saivat ikäihmisten makutottumuksia vastaavia ja ravintosisällöltään suositusten mukaisia aterioita. Yö-paastoaika ei ylittynyt, sillä asukkailla oli mahdollisuus saada halutessaan yöllä välipalaa. Ruokalista oli kiertävä kuuden viikon välein vaihtuva lista. Ruokalistassa ja kattauksessa huomioitiin perinteiset juhlapyhät. Päiväkeskustiloja vuokrattiin kokous-ja juhlakäyttöön. Palvelun tuottajan ja tilaajan välisiä kokouksia pidettiin säännöllisesti. Tavoitteena oli kehittää ja parantaa yhteistyötä ja palvelunlaatua.

 Hyvinvointipalvelut

Parturi-kampaaja-, jalkahoitaja-, hierontapalvelut sekä kalevalainen jäsenkorjaaja aloittivat toimintaansa elokuussa 2020 Kotipirtin tiloissa. He toimivat yksityisyrittäjäpohjalta. He palvelevat pääsääntöisesti Kotipirtin asukkaita sekä työntekijöitä.

 Palveluiden markkinointi

Markkinointia ja tiedotusta varten ala-aulassa on sähköinen infonäyttötaulu.

Kotipirtissä ei järjestetty ulkopuolisille tapahtumia maaliskuun 2020 jälkeen.

Sosiaalista mediaa hyödynnettiin tiedottamisessa sekä palvelutalon asukasarjen toiminnan informoimisessa. Lisäksi kotisivuille koottiin ajankohtaisia asioita ja tiedotteita palvelutalon asioista.

Kotipirtille perustettiin Instagram tili ja uusia seuraajia saatiin vuoden aikana someen noin 200 henkilöä.

Markkinoinnin tavoitteena on saada Kotipirtille tunnettavuutta, uusia asiakassuhteita, vapaaehtoistoimijoita ja yhdistykseen jäseniä.

6. KIINTEISTÖHUOLTO

Kiinteistönhuollosta vastaa toiminnanjohtaja yhdessä Lännen kiinteistöhuollon kanssa. Kiinteistöhuolto kilpailutettiin syksyn 2020 aikana ja 1.1.2021 alkaen kiinteistöhuollosta vastaa Pirkanmaan Plushuolto.

Kiinteistön osalta vuoden 2020 aikana käytiin läpi kaikki kiinteistöön liittyvät sopimukset ja kilpailutettiin eri toiminnot ja huollot. Kiinteistöhuollossa oli paljon päällekkäisyyksiä, joita tarkisteltiin ja sopimuksia päivitettiin. Pelastussuunnitelma päivitettiin 12.6.2020.

Sosiaalitalonmiehen työsuhde loppui toukokuussa ja hänen tilalleen palkattiin kiinteistöhuoltoon osa-aikainen henkilö hoitamaan palvelutalon kiinteistöön liittyviä asioita.

 Kiinteistön korjaustyöt

Kiinteistön kunnossapito vaatii jatkuvaa tarkkailua ja suunnitelmallisuutta, jonka vuoksi Raksystems Oy teki palvelutaloon kuntokartoituksen 9.9.2020 ja korjaus ja toimenpidesuunnitelman seuraavalle 10 vuodelle. Kokonaisuutena kohde havaittiin olevan pääasiassa kuntoluokassa hyvä (KL 4).

Korjaustoimenpiteet As Oy Tampereen Omapirtin osakehuoneistoissa:

 • Asuinhuoneistoon numero 2 vaihdettiin jääkaappipakastin sekä liesi.

Huoltotoimenpiteet ja korjaukset Kotipirtillä vuonna 2020

 • Keittiön kylmälaitteiden huollosta vastasi TH-line.
 • IT- laitteiden huollosta, korjauksesta, ohjelmapäivityksestä ja uusinnoista vastasi ttl-systems.
 • Kodinhoitohuoneiden laitteiden vuosihuollot
 • Ilmastointikanavien lakisääteinen nuohous suoritettiin syyskuussa 2020.
 • Palvelutalon hissi uusittiin kokonaan ja hissi oli pois käytöstä 9.-26.11.2020 välisen ajan.
 • Tyynelän takapihan aidan huoltomaalaus
 • Palvelutalon kerroksissa sijaitsevaan asuntoon 14 tehtiin pintaremontti
 • Julkisten tilojen pintoja maalattiin ja tapiseerattiin sekä verhot vaihdettiin toimistoihin ja käytäviin sekä päiväkeskukseen. Aulatilan sohvaryhmä verhoiltiin uudelleen.

Hankinnat

 • Henkilökunnan työvaatteiden pesukäyttöön ostettiin oma pesukone.
 • Palvelutalon ravintolaan ja Tyynelään asennettiin ilmalämpöpumput.
 • Tyynelän takapihalle rakennettiin pihavarasto.
 • Henkilökunnalle mahdollistettiin Onnelaan taukotila.
 • Henkilökunnalle tehtiin uusi pukuhuone kuntosalin viereen.
 • Omaisten tapaamistila rakennettiin A-rapun varastoon.
 • Päiväkeskukseen hankittiin kaksi vuodesohvaa asukkaiden lepopaikoiksi.
 • Keittiöön hankittiin uusi jäähdytinkaappi sekä yhdistelmäuuni.
 • Onnelaan ja Tyynelään hankittiin kinestetiikan apuvälineiksi 6 kappaletta jakkaroita.
 • Lääkehuoneisiin hankittiin tallentavat kamerat.

7. KEHITTÄMINEN

Kotipirtillä on yhteisöllisiä tavoitteita henkilöstön ja asukkaiden sekä omaisten osallisuuden lisäämiseksi. Vaatimusten kasvaessa osallisuus mahdollistaa asukkaan ja yhteisön hyvän elämän.

Käräjätörmän monisukupolvinen yhteisökylä

Kotipirtillä on tavoitteena rakennuttaa asumiskortteli, joka on osa suunniteltua Käräjätörmän monisukupolvista yhteisökylää. Korttelin sydämenä tulee toimimaan kylätalo, joka on kaikille asukkaille avoin kohtaamispaikka monipuolisine palveluineen. Suunnittelu, rahoitus ja tonttijako ovat vielä kesken. Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Tampereen kaupunki, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA), Ympäristöministeriö ja Vuokratalosäätiö.

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA), Elämänote-hanke 2019-2021

STEA-rahoitteinen Käräjätörmän Yhteisökylä-hanke jatkui suunnitelman mukaisesti ja jatkoa saatiin kolmanteen toimintavuoteen 2021. Hankkeen tavoitteena on kehittää yhteisöllinen ja monisukupolvinen Kotipirtin kortteli ja kylätalo, jotka ovat osa myöhemmin valmistuvaa yhteisökylää. Korttelissa asuu eri-ikäisiä ja eri elämäntilanteessa olevia henkilöitä yhdessä muistisairaiden kanssa. Kehittämistyötä tehdään muun muassa suunnittelijoiden, tulevien asukkaiden, omaisten, vapaaehtoisten, naapureiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Yhteiskehittelyn tuloksena syntyy uniikki asumisen malli. Hanke järjesti yhteisiä työpajoja, joiden tulokset ovat luettavissa hankkeen kotisivuilta. Hankkeelta tulee oma toimintakertomus Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) sähköiseen asiointipalveluun.

Jakajat-hanke 2019-2021

Jakajat hanke alkoi 3.9.2019. Kotipirtin lisäksi hankkeen muita kumppaneita ovat Ekokumppanit Oy ja TOAS. Jakamistalous on yksi kiertotalouden osa. Internetin ja digitalisaation myötä jakamistalous on lähtenyt nyt uuteen nousuun. Tärkeimpiä kehittäjiä ovat yksityiset ihmiset, jotka ovat huomanneet, ettei tavaroiden omistaminen ole olennaista, vaan se, että hyödyke on käytössä silloin, kun sitä tarvitsee. Nopeinta jakamistalouden kehitys on ollut autojen sekä polkupyörien yhteiskäytössä.

Yhteisökylässä on tarkoitus hyödyntää monipuolisesti erilaisia jakamistalouden ratkaisuja, jotka liittyvät yhteisten palveluiden, kuten kylätalon ja sen palveluiden, sähköautojen ja -pyörien, kaupunkiviljelytilan sekä erilaisten asumisen laitteiden tai harrastusvälineiden yhteiskäyttöön. Työpaketin tuloksia hyödynnetään alueen asunto- ja tilasuunnittelussa sekä haetaan uusia ratkaisuja asuinkortteleiden suunnitteluun jakamistalouden näkökulmasta. Hankkeen aikana toteutetaan Kotipirtin kortteli ja aloitetaan VTS:n korttelin toteutus. Muiden kortteleiden suunnittelu etenee hankkeen jälkeen.

Alueellinen yhteistyö

Alueen perhepäivähoitajat hoitolapsineen vierailivat asukkaidemme ilona alkuvuodesta pari kertaa. Vierailut jouduttiin kuitenkin lopettamaan maaliskuun jälkeen. Lapset kävivät kuitenkin laulamassa pihassa asukkaillemme ja koristelemassa ulkona joulupuun joulukuun keskivaiheilla.

Lamminpään puutarha lahjoitti koronan aikaan kukkia Kotipirtin asukkaiden iloksi.

K-Market Westerin kanssa jatkui yhteistyö. Paikallista kauppiasta tuettiin keskittämällä käyttötavaroiden ostokset Westeriin.

Lielahden apteekista tilattiin asukkaiden lääkkeet ja heidän kauttaan saatiin koulutuksia henkilökunnalle.

Vapaaehtoistoiminta

Vapaaehtoistoimijat kokoontuivat Kotipirtin päiväkeskustiloissa alkuvuodesta. Yhteinen retki suunnaattiin Vähäsiltaan heinäkuussa 2020. Retkellä laulettiin, nautittiin hyvästä ruuasta ja seurasta, sekä saunottiin. Vapaaehtoisten virkistyspäivään osallistui viisi työntekijää ja toiminnanjohtaja.

Vapaaehtoiset toimivat alkuvuodesta ulkoilukavereina asukkaille, lukivat, seurustelivat, askartelivat, toimivat saattajina ja ystävinä sekä osallistuivat moninaiseen yhteiseen toimintaamme. Vapaaehtoistoiminta jouduttiin keskeyttämään maaliskuussa palvelutalon mennessä sulkuun, mutta hissiremontin aikana vapaaehtoisia pyydettiin asukkaiden seuraksi kerroksissa 2, 5 viikon ajaksi. Vapaaehtoistoimijoita oli vuoden 2020 aikana listalla 30 henkilöä.

 Yhteistyö oppilaitosten kanssa

Kotipirtin palvelutalo on toiminut usean oppilaitoksen ammattitutkintojen työharjoittelu- ja näyttöpaikkana, työhön tutustujien harjoittelupaikkana, osatyökykyisten tukityöllistäjänä ja yläasteikäisten TET- paikkana. Paikkoja kysytään enemmän, kuin mitä niitä pystytään tarjoamaan. Jakson päätyttyä jokaiselta kerätään kirjallista palautetta.

 

8. ARVIOINTI

Tampereen kaupunki ja aluehallintovirasto valvovat palveluiden laatua ja kiinteistön tiloja säännöllisillä käynneillään. Toimintaa ohjaavat lainsäädäntö, omavalvontasuunnitelma, lääkehoitosuunnitelma ja yksikkökohtaiset perehdytyskansiot.

Aluehallintoviranomainen suoritti yhdessä kaupungin kanssa sähköisen tarkastuksen Kotipirtillä 10.6.2020, koska lupiin haettiin muutosta. Tarkastuskäynnin yhteydessä pyydettiin jatkossa huomiota kiinnitettävän töiden ja suunnitelmien selkeyttämiseen sekä tukipalveluiden toimivuuteen viikon jokaisena päivänä. Tarkastuksessa määriteltiin, että jatkossa tehostetun palveluasumisen mitoitus tulee olla 0,65.

Poikkeamat

Henkilökunnan tekemiä poikkeama- tai läheltä piti- ilmoituksia tuli pääasiassa lääkepoikkeamista, kaatumisista tai väkivaltatilanteista. Lääkepoikkeamat nousivat vuosilomien aikana, mutta vähentyivät vuosiloma-ajan loputtua. Keväällä 2020 siirryttiin annosjakeluun lääkejakovirheiden minimoimiseksi. Pääasiassa lääkepoikkeamat koostuivatkin lääkkeiden antovirheistä. Kotipirtillä havaittiin syksyllä myös huumausainelääkkeissä poikkeamia, joista tehtiin ilmoitukset poliisille, Valviraan, Aluehallintoviranomaisille sekä kaupungin valvontakoordinaattorille.

Poikkeamien pohjalta arvioidaan ja kehitetään toimintoja, jotta vastaavilta tilanteilta vältyttäisiin.

Päivitetyt asiakirjat

 • Pelastussuunnitelma 12.6.2020
 • Omavalvontasuunnitelmat aloitettiin loppuvuodesta niin, että molemmille yksiköille tehdään selkeyttämiseksi omat suunnitelmat. Omavalvontasuunnitelma on luettavissa Kotipirtin verkkosivuilta kotipirttiry.fi
 • Lääkepoikkeamista lähetettiin koosteet Tampereen kaupungille 30.6.2020 ja 31.12.2020 sovitun mukaisesti
 • Yhdenvertaisuussuunnitelma 15.5.2020
 • Lääkehoitosuunnitelma päivitettiin 28.12.2020

HENKILÖKUNNAN KOULUTUKSET 2020

 Vuoden 2020 aikana koulutuksia oli kaiken kaikkiaan 1428 tuntia ja 255 päivää

 • Kinestetiikan koulutukset 7,75 tuntia x 4 päivää. Koulutuksiin osallistuivat 27 työntekijää
 • Paloturvallisuuskoulutukset 3 tuntia, joihin osallistui kaikkiaan 22 työntekijää
 • Seksuaalineuvojan koulutukseen osallistui yksi sairaanhoitaja, 7,75 tuntia x 10 päivää
 • Muistisairaan kohtaaminen tuntevan ja validaation keinoin 1,5 tuntia x 19 työntekijää
 • Haavanhoidon verkkokoulutus 2,5 tuntia, johon osallistui 6 työntekijää
 • Rai-seminaarit 1,5 tuntia x 3, yksi työntekijä
 • Työpaikkaohjaajan koulutus 5 tuntia x 2, yksi työntekijä
 • Hygieniatyön koulutuksiin 2 tuntia osallistui 6 henkilöä
 • Ikäihmisten itsemääräämisoikeus ja oikeudellinen toimintakyky 4,25 tuntia. Osallistui 4 työntekijää
 • Sote Lean master -koulutukset 4 päivää, 3 osallistujaa
 • Hätäensiapukurssi 3 tuntia, 9 osallistujaa
 • Tulityökurssi 8 tuntia, yksi työntekijä
 • Hoiva-avustajan oppisopimuksella 16 koulutuspäivää, yksi työntekijä
 • Hotke 2,5 tuntia 4 osallistujaa
 • Lähihoitajan oppisopimuksella 1 hoitaja yhden koulutuspäivän ja yksi työntekijä 14 päivää
 • Kehittämisiltapäivä 4 tuntia15 työntekijää
 • Elämänote-päivät kevät 2020 8 tuntia, yksi työntekijä
 • Ikääntyneiden hyvän asumiseen-seminaari 4 tuntia yksi työntekijä
 • Elämänote-asiantuntija-Zumppi: Stea 1,5 tuntia yksi työntekijä
 • RoboAI-webinaari 8 t yksi työntekijä
 • DigiAgeTalk2020-webinaari 8 t yksi työntekijä
 • Muistikonferenssi-webinaari8 t yksi työntekijä
 • Elämänote-asiantuntija-Zumpit: Kuuloliitto 1,5 t yksi työntekijä
 • Elämänote-päivät-webinaari 8 tuntia x 2 yksi työntekijä
 • PKV-lääkehoidon osaaminen, 8 työntekijää ja lääkehoidon osaaminen koulutukset, 10 työntekijää
 • Turvallisuuskierrokset Kotipirtissä 1-1,5 tuntia koko henkilöstölle
 • Tepatampere testit vuosittain, koko talossa oleva hoitohenkilöstö
 • EA1-hätäensiapukoulutuksen päivitys, 3h x 9 työntekijää
 • e-resepti, kantapalvelu kaikille uusille työntekijöille

Liite 1

Kiinteistöhuolto

Kiinteistönhuollosta vastaa toiminnanjohtaja yhdessä sosiaalitalonmiehen ja Lännen kiinteistöhuollon kanssa.

Kiinteistön korjaustyöt

Kiinteistön kunnossapito vaatii jatkuvaa tarkkailua ja suunnitelmallisuutta tehdä korjaus- ja muutostöitä.

 • Ulko-ovien ja asuntojen ovien lukitukset uusittiin turvallisuusnäkökulma huomioiden ja mahdollistaen asukkaiden itsenäinen liikkuminen ulos ja sisälle
 • Kiinteistön ikkunoiden ja parvekeovien karmien suoristaminen ja tiivistäminen
 • Palvelutalon saunaosaston silikonisaumaukset tarkastettiin ja huollettiin
 • Palvelutalon kerroksissa sijaitseviin asuntoihin A 10,24 ja 36 tehtiin sisäremontit

Remontit As Oy Tampereen Omapirtin osakehuoneet

 • Omapirtin asunnot A 1 ja 13 tehtiin sisäremontit

Korjaus ja huolto

 • Hoitovuoteet, potilasnostimet, suihkutuolit ja vaa’at huollettiin sovitusti helmikuussa. Huollosta ja vuoteiden korjauksesta vastasi Haltija Group Oy.
 • Keittiön kylmälaitteiden huollosta vastasi TH-line.
 • IT- laitteiden huollosta, korjauksesta, ohjelmapäivityksestä ja uusinnoista vastasi ttl-systems
 • Kodinhoitohuoneiden laitteisiin sovittiin vuosihuollot

Laitehankinnat

 • Palvelutalon kerrosten kodinhoitohuoneen pesukoneen hankinta
 • Pergolaan uudet polyrottinkikalusteet

Liite 2

HEKO-KOULUTUKSET 2019

Kaikille yhteinen koulutus

 • Luotain koulutus
 • Kotipirtti ja ihmiset muutoksessa, 3h x 29 hklö
 • Kotipirtin visio/uusien tavoitteiden kirkastaminen, 3h x 29 hklö
 • Itsetuntemus ja työilmapiirin vaaliminen, 3h x 29 hklö
 • Organisaatiorakenne. Oma rooli osana kokonaisuutta, 3 x 29 hklö
 • Omavalvontasuunnitelma ja laadukas työ, 3h x 29 hklö
 • Työhyvinvointia ja stressinhallintakeinoja hoitotyön arkeen, 3h x 29 hklö
 • Saattohoito-osaaminen, 6 h x 29 hklö
 • Kotihoito osaaminen, 6h x 29 hklö
 • Tapa kohdata asukkaita/vuorovaikutus, 1h x 29hklö
 • PKV-lääkehoidon osaaminen, 13,5h x 32hklö
 • Turvallisuuskierrokset Kotipirtissä ,1,5h x 40 hklö
 • Tepatampere testit vuosittain, koko talossa oleva hoitohenkilöstö
 • EA1-hätäensiapukoulutuksen päivitys, 3h x 29 hklö

Yksittäiset vastuualueita tukevat koulutukset

 • Kontinenssikoulutu, 29 h/10 hklö
 • Hygieniapäivä, 7h + 2,5h 1hklö
 • Jalkojen hoidon ammattitutkinto ½ vuotta opintovapaa
 • Pegasos/hoitokertomus, 3h x 8hklö
 • PSOP-koulutus, 4h x 2hklö
 • Hilmo-koulutus, 4h x2hklö
 • e-resepti, kantapalvelu kaikille uusille työntekijöille
 • Pakki-koulutus, 6hx 3hklö
 • Pyörä-luotsikoulutus, 2hx1hklö
 • LOVE, 16hx3hklö
 • Kulttuurituntija 3h x 1hklö
 • Yetitabletti koulutus, 20h x7hklö
 • RAI-koulutus 21hx5hklö
 • Kinestetiikka, 32hx4hklö

Hallitus/johto/hankkeet/esimiehet/päivätoiminta

 • Sosiaalialan asiantuntijapäivät, 8h x 2 hklö
 • Ikäihmisten kotona asumiseen liittyvä ennakointi, 14h x 4 hklö
 • Päiväkeskustoiminnan kehittämistyöryhmä, Tampereen kaupunki 3h x 2 hklö
 • Etsivän vanhustyön verkosto-osaamisen kehittämis- ja työpajat, 4h x 3 hklö
 • Sote-Kiihdyttämö, palvelumuotoilu, markkinointi ja brändäys, 8h x3 hklö
 • Millaista on hyvä asuminen yhteisökylässä, 4h x 5hklö

Tampereen kaupungille on pyynnöstä lähetetty koulutuskooste

Ota meihin yhteyttä

Lähetä meille palautetta tai ota yhteyttä oheisella lomakkeella. Voit myös ilmoittautua vapaaehtoiseksi tai lähettää työhakemuksesi. Tavoitat meidät myös sähköpostilla kotipirtti@kotipirttiry.fi

  kotipirtti


  Kotipirtti ry
  Käräjätörmä 12
  33310 Tampere
  p. (03) 3153 31
  kotipirtti@kotipirttiry.fi

  Käsittelemme ostolaskut sähköisesti ja vastaanotamme laskut ensisijaisesti verkkolaskuina.

  Verkkolaskun osoite: 003716363949

  Verkkolaskuoperaattori: Maventa

  Operaattorin välittäjätunnus: 003721291126

  Y-tunnus: 1636394-9

  kotipirtti


  Kotipirtti ry
  Käräjätörmä 12
  33310 Tampere
  p. (03) 3153 31
  kotipirtti@kotipirttiry.fi