Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tietosuoja-asetus (General Data Protection Regulation, GDPR)

Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 §. Luotu 10.6.2020 (päivitetty 23.3.2021)

1. Rekisterinpitäjä
Kotipirtti ry, Kotipirtin palvelutalo, Käräjätörmä 12, 33310 Tampere, Puhelin: (03) 3153 31

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö
Mari Anttila, Kotipirtti ry, Käräjätörmä 12, 33310 Tampere, p. 0447636600, mari.anttila@kotipirttiry.fi

3. Rekisterin nimi
Kotipirtti ry henkilötietorekisteri

4. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn yleisenä henkilötietolain 8 §:n mukaisena edellytyksenä on asiallinen yhteys henkilön ja Kotipirtti ry:n välillä, rekisteröidyn suostumus, rekisteröidyn Kotipirtti ry:lle antama toimeksianto tai lakisääteinen peruste. Kotipirtti ry:ssä käsiteltävien henkilötietojen käyttötarkoituksia ovat asiakkaiden tietoja terveydentilaan, asumiseen ja toimintakykyyn sekä asukkaiden elämänhistoriaan liittyviä asioita. Tietoja käsitellään asiakkaiden antaman suostumuksen perusteella. Rekisteritietoja saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, joka sille on määrätty. Osarekisterit: Vuokrankanto ja -valvonta, laskutus, ateria-, asumis-, siivous- ja kotihoidon palvelut. Asiakkaiden ja Kotipirtti ry:n oikeusturvan varmistaminen, sekä lakiin perustuvien ja viranomaismääräysten mukaisten velvoitteiden hoitaminen. Väärinkäytösten ja ongelmatilanteiden ehkäisy ja selvittäminen.
Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö
Kotipirtti ry:n rekisteri sisältää ensisijaisesti asiakkaisiin liittyviä tietoja. Asiakkaan yksilöinti ja yhteystiedot: nimi, henkilötunnus, yhteystiedot, asukkaiden vuokratiedot, lähiomainen/yhdyshenkilö ja hänen yhteystiedot. Asiakasrekisteri koostuu tallenteista, jotka sisältävät henkilön yksilöimiseksi tarvittavia tietoja ja asiakkaan hoidon, sekä hoidon järjestämisen yhteydessä syntyneitä tai hoitoa varten saapuneita tietoja. Tietoja säilytetään asiakassuhteen jatkumisen ajan, jonka jälkeen ne siirretään arkistoon säilytettäväksi arkistosäännösten mukaisesti. Säilytysajan jälkeen ne hävitetään asianmukaisesti. Rekisterien tiedot ovat salassa pidettäviä tietoja ja henkilökunnalla on salassapitovelvollisuus. Salassapitovelvollisuus sekä tietojen ja tietojärjestelmien käyttö perustuvat lainsäädäntöön sekä normiohjaukseen.

Osassa toimitilojamme on käytössä tallentava kameravalvonta, jonka käyttötarkoituksena on muun muassa asiakas- ja henkilöstöturvallisuuden varmistaminen. Valvontaa suoritetaan ainoastaan ulko-ovilla ja lääkehuoneissa, ei asukashuoneissa. Kameravalvonnassa taltioitavia tietoja säilytetään korkeintaan 14 vuorokautta. Tallentavan kameravalvonnan piirissä olevat tilat on merkitty näkyvästi. Tarkempi kameravalvontaseloste on nähtävillä toimintayksikössä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakas, omaiset, edunvalvoja, hoitohenkilökunta ja terveyden- ja sosiaalihuollon asiakas-/potilasrekisterit asiakkaan tai hänen edustajansa suostumuksella.
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Säännön mukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Tietoja luovutetaan ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella. Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille, mutta tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille, joilla on lainsäädännön nojalla oikeus tietoihin väärinkäytösten ehkäisemiseksi ja selvittämiseksi.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Kotipirtti ry:n rekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomasti tai vahingossa tapahtuvalta tietojenkäsittelyltä. Henkilötietoja käsittelevät vain Kotipirtti ry:n erityisesti määrittelemät henkilöt sekä Kotipirtti ry:n toimeksiannosta palveluja ylläpitävät tai kehittävät kolmannet osapuolet, joiden tehtäviin henkilötietojen käsittely kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26–29 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Tarkastuspyynnön voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastuspyyntö osoitteella: kotipirtti@kotipirttiry.fi tai Kotipirtti ry, Käräjätörmä 12, 33310 Tampere. Tarkastuspyynnössä tulee mainita tietojen etsimiseksi tarpeelliset seikat sekä henkilön nimi ja postiosoite. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa, pääsääntöisesti kuukauden kuluessa.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterin pitäjälle. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa, pääsääntöisesti kuukauden kuluessa.

Ota meihin yhteyttä

Lähetä meille palautetta tai ota yhteyttä oheisella lomakkeella. Voit myös ilmoittautua vapaaehtoiseksi tai lähettää työhakemuksesi. Tavoitat meidät myös sähköpostilla kotipirtti@kotipirttiry.fi

  kotipirtti


  Kotipirtti ry
  Käräjätörmä 12
  33310 Tampere
  p. (03) 3153 31
  kotipirtti@kotipirttiry.fi

  Käsittelemme ostolaskut sähköisesti ja vastaanotamme laskut ensisijaisesti verkkolaskuina.

  Verkkolaskun osoite: 003716363949

  Verkkolaskuoperaattori: Maventa

  Operaattorin välittäjätunnus: 003721291126

  Y-tunnus: 1636394-9

  kotipirtti


  Kotipirtti ry
  Käräjätörmä 12
  33310 Tampere
  p. (03) 3153 31
  kotipirtti@kotipirttiry.fi